اخبار

  • حدیث روز
    ارسال شده بوسیله ستاد ناحیه ۱۸ آذر ۹۵، ساعت ۱۰:۰۸:۴۶ (IRST)

    زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

                                                                                                        امام علی(ع)